Introduksje


Tidens de oplieding ta frijwillich mnder ntstie it idee om op ambachtlike wize mneseilen te meitsjen ....

 
 

De earste stap wie it folgjen fan lessen by in tige bedreaune mneseilmakker.


Dr waard de technyk leard en kennis opdien fan de ferskate materialen.

De folgjende stap wie it ynrjochtsjen fan de wurkpleats, de oanskaf van materialen en apparatuer.


Yn 2007, nei it beheljen fan it mndersdiploma op houtseachmne "De Rat" yn Drylts, is in begjin makke mei it bedriuw.

 

 

Om in goed produkt f te leverjen is goed ark ynstallearre, want

kwaliteit leverje stiet foarop.


nderwilens binne al folle mneseilen makke en flevere.

Ek wurde oare produkten, lykas luifels, skermen, luisekken en dektinten yn de wurkpleats oan 'e Dokkumer Ie makke.