Materiaal


De wichtichste materialen foar de mūneseilmakker binne:


  • Seildoek

  • Tou

  • Waakst jern

  • Izerguod

  • Hydrolin

 
 
 

De doeksoarten wźr't de seilen fan makke wurde binne Atlantex en WK77.


Atlantex is d'r in brśn en ecru, WK77 is d'r yn brśn en wyt. De breedte fan it doek is 200 sm (Atlantex) of 160 sm (WK77 en Atlantex).

Hempex-tou wurdt brūkt foar ferskate ūnderdielen fan it seil lykas liken en swichtlinen.


Hempex is in duorsume, syntetyske himp, en beskikber yn ferskate tsjokkens.

 

 

Waakst jern wurdt ūnderoaren brūkt foar it naaien fan de liken.


Ek wurdt it brūkt foar it meitsjen fan bewuollings, en ferskaat oar naaiwurk.

Ferskaat izerguod, lykas keatling, wurdt brūkt foar ūnderoaren it fźstmeitsjen fan de lange halshoeke fan it seil.


Ek wurdt keatling brūkt foar it fźstlizzen fan it wjukkenkrśs.

 

 

Hydrolin wurdt brūkt foar it "opheljen" fan feale, ferkleurde seilen.