Ūnderhald en Reparaasje


Ūnderhald en reparaasje fan lykwols doek as touwurk,


lykas it ferfangen fan (parten fan) doek, nije swichtlinen, oft hoek- en halstouen.

 
 

Fersliten of stikken doek wurde d'r śthelle


en ferfongen troch nij seildoek.

Hydrolin behanneling


Nei it oanbringen fan reparaasjes, of as ūnderhāldsbehanneling, nei't de seilen earst yngeand skjinmakke binne.

 

 

Ālde, ferslittene swichtlinen, hoek- of halstouen wurde weinommen


en ferfongen troch nije.

 

 

Ūtsliten eagen wurde weinommen


en ferfongen troch nije eximplaren.