Oare Produkten


Ek foar ferskate oare produkten fan (seil-) doek, tou en ferskate mûne-nedichheden kinne jo terjochte by


 Koning Molenzeilen

 

 

Luimatten

Projeksjeskermen

Luif

Sinneskermen

Sitsekken

Roekeatling en -hâlder

Hydrolin

en mear..

 

  Luimatten

*


Foar in wis transport fan sekken

Nei boppen
Luimatten

*


Yn ferskate útfierings

 

Nei boppen

 
 

Projeksjeskermen


Projeksjeskerm yn de ARK, it farrend sintrum foar "Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit" fan Stichting ARK Fryslân.

(sjoch ek Foto's wurk, oare projekten)

Nei boppen

Luif


Luif realisearje by de "Speelkoepel" yn de wyk Bilgaard yn Ljouwert.

It gebou is een ûntwerp fan Alberts & van Huut, bekend fan û.o. it Gasunie-gebou in Grins en de NMB-bank in Amsterdam súd-east.

(sjoch ek Foto's wurk, oare projekten)

 

Nei boppen

   
 

Sinneskermen


Yn oerlis binne ferskate útfierings realisearber, wilst ferskate foarmen en konstruksjes mooglik binne, lykas hjirre yn de ARK, it farrend sintrum foar "Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit" fan Stichting ARK Fryslân.

(sjoch ek Foto's wurk, oare projekten) 

  Nei boppen

Sitsekken


yn elts winske formaat

yn eltse winske foarm

 

 

 

Nei boppen

   

Roedekeatling en -hâlder

 

  Leverber is in (mei slot) ôfslutbere roedekeatlinghâlder. Dêrtroch kin de keatling net sa mar weihelje wurde.

Ek binne d'r ferskate soarten keatling leverber om it wjukkenkrús fest te lizzen. 

 

  Nei boppen

De roedekeatlinghâlder,

mei kap,

ôf te sluten mei slot.

 

 

Nei boppen

   
 

De roedekeatlinghâlder,

 fêstmakke op 'e roede,

sûnder kap.

 

 

  Nei boppen

Ek  leverber troch


Koning Molenzeilen

 

 

Nei boppen

 

 

Hydrolin,


yn hânsume ferpakking,

foar it sels behannelje fan (seil-)doek.

  Nei boppen
 

en mear ....


Kom mei jo idee, yn oerlis is in protte mooglik

 

Nei boppen