Nijskjirrich
 

Ūnderdielen fan it seil

Ferskate seilfierings

Seilūnderdielen

Seilūnderdielen


 • 1 = Koarte halshoeke

 • 2 = Koarte halshoektou

 • 3 = Each foar seilkeatling

 • 4 = Lange halshoeke

 • 5 = Bokkepoat

 • 6 = Swichtlinen

 • 7 = Lofts ūnderhoekstou

 • 8 = Rjochts ūnderhoekstou

 • 9 = Tou-each

 • 10 = Litsenline

 • 11 = Foarlyk

 • 12 = Efterlyk

 • 13 = Bek

 • 14 = Kop

 • 15 = Seildoek

Seilfiering

 • 1 = Fol seil
 • 2 = Dūkertsje
 • 3 = Lange heale
 • 4 = Heale
 • 5 = Hege line
 • 6 = Stoarmeindsje
 • sūnder seil = ?
 • sūnder seil en sūnder wynboerd = ?