Nije Seilen


ďfmjittings fan nij te meitsjen seilen wurde persoanlik opnommen, tegearre mei de műnder.


Yn oerlis wurde de materialen keazen as doek en tou, en wurde de kleur, foarm en oare eigenskippen fŕstlein.

D'r wurdt rekken holden mei lokale winsken, foarmen en gebrűken, lykas de foarm fan de bek en de toutsjokkens.


Yn de wurkpleats oan de Dokkumer Ie wurde de seilen makke.

It seildoek, kwaliteitsdoek fan Atlantex of WK77, wurdt op goeie ˘fmjitting ˘fsnijd,


wŕrnei de foarm yn it seil oanbrocht wurdt.

De seamen wurde masinaal naaid. Mei de hÔn wurde de seilen lykt. Hempex-tou wurdt mei waakst jern oan it seildoek fŕst naaid.


It seil wurdt foarsjoen fan 'e litsenline, eagen, swichtlinen, hoek- en halstouwen, en ˘fwurke mei hÔnnaaide bewuollings makke mei waakst jern.

By ˘flefering wurde de seilen persoanlik foarhongen en tegearre mei de műnder ˘fsteld.